BIP

Status prawny

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
data rejestracji – 20-07-2011r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS  0000391932
NIP  5833141951

Organizacja – Fundacja

Przedmiot działalności:

  1. niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez działalność adopcyjną, tj. zabieranie do domów tymczasowych, leczenie,
  2. znajdowanie zwierzętom nowych domów, prowadzenie schroniska.
  3. walki z bezdomnością zwierząt, m. in. poprzez sterylizację kotów wolno bytujących
  4. integracji lokalnej społeczności na rzecz systematycznej pomocy kotom wolno bytującym, m.in. poprzez ich dożywianie, leczenie, dozór nad budkami mieszkalnymi, zgłaszanie aktów przemocy i wandalizmu.
  5. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym.
  6. współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.
  7. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami.
  8. ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt.
  9. współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, charytatywnymi, policją, strażą miejską oraz osobami fizycznymi przy realizacji tych celów.

Organ uprawniony do reprezentacji Fundacji:

Zarząd Fundacji:

Wiesława Otto-Franceson – Prezes Zarządu
Magdalena Gołaszewska – Vice Prezes Zarządu
Elżbieta Gołaszewska – Członek Zarządu

Rada Fundacji 

Aleksandra Chomicz – Przewodniczący Rady

Małgorzata Romanowska – Członek Rady .

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDACJI – NALEŻY WPISAĆ KRS 0000391932